Přijímací řízení

Přijímací řízení 2022/23 - aktuální informace

Základní informace týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2022 - 2023 jsou momentálně poskytovány přes webové stránky školy a žákům 9. ročníku v rámci předmětu Volba povolání a také přes jejich školní emaily.

Nejnovější informace k přijímacímu řízení

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz

https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni

https://www.klickevzdelani.cz/

 

 

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Základní (aktuální) informace poskytují příslušné střední školy na webových stránkách.

Dny otevřených dveří fungují a je dobré je využívat.

Brožura Atlas školství Vám nabízí informace o středních školách našeho regionu, jejich přesnou adresu, kódy jednotlivých studijních oborů atd.

Informace o přihláškách na SŠ:

V prvním kole přijímacího řízení (PŘ) je možné si podat pouze 2 přihlášky.

V druhém kole PŘ může žák podat další přihlášky – ne všechny školy však druhá vyhlašují.

U oborů s talentovou zkouškou je možné podat přihlášku na 2 školy uměleckého stylu a v případě nepřijetí ani na jednu z těch škol je možné podat opět nejvýše 2 přihlášky na ostatní obory vzdělání.

Na základě Vašich informací o škole (název SŠ a kód oboru) obou SŠ, na které si žák podává přihlášku, vyplníme a vytiskneme přihlášky ve škole.

V případě potřeby žák doplní přihlášku lékařským potvrzením (informaci o nutnosti lékařského posudku najdete buď v Atlase školství nebo na stránkách příslušné školy).

Vyplněnou, vytištěnou a potvrzenou přihlášku ředitelkou školy si žáci (zákonní zástupci) zasílají sami na příslušné SŠ.

Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami je nutné doručit do 30. 11. 2022.

Přihlášky na ostatní SŠ musí být doručeny nejpozději do 1. 3. 2023.

 

Kritéria přijímacího řízení:

Ředitel SŠ je povinen stanovit a zveřejnit kritéria prvního kola PŘ:

do 31. 10. u oboru s talentovou zkouškou

do 31. 1. pro ostatní obory

Údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy.

 

Přijímací řízení:

Jednotné testy v rámci prvního kola PŘ se týkají maturitních oborů všech SŠ (výjimkou jsou školy s uměleckým zaměřením požadující talentové zkoušky) a také víceletých gymnázií.

Zkouška se skládá ze dvou testů – Čj a literatura a M.

Jednotné testy se netýkají oborů vzdělání s talentovou zkouškou ani výučních oborů bez maturity.

Jednotný test není jediným kritériem pro přijetí, součástí kritérií PŘ musí být i hodnocení uchazečů podle hodnocení  na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Výsledky přijímací zkoušky budou vyhodnoceny, žákovi, který psal testy 2x, bude započítán ten lepší výsledek a tento výsledek bude automaticky přeposlán na obě SŠ.

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává, písemně se oznamuje výsledek PŘ pouze nepřijatým uchazečům.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku PŘ lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Do 2. kola si může žák podat neomezený počet přihlášek (avšak školy nemusejí další kola vyhlašovat).

 

Zápisový lístek:

Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem.

Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole PŘ.

Zápisový lístek nelze ze SŠ stáhnout zpět (výjimku tvoří pouze případ, že by žák chtěl uplatnit lístek na škole, na kterou se dostal až na základě odvolání).

Zápisový lístek bude vydán zákonným zástupcům žáka na základě informace o přijetí.

V případě jeho ztráty je nutné písemně žádat o vydání náhradního lístku a doložit čestné prohlášení, že původní lístek nebude nikde uplatňován.

Mgr. J. Balášová, výchovná poradkyně, kariérový poradce