Školní družina

Přijetí k pravidelné docházce do školní družiny – školní rok 2022/2023


ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Dle § 8, odst. 4 ŠD pořádá zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a s ohledem na kapacitu školní družiny, stanoví ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

Dle § 9, odst. 4 se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházek a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

Organizace zápisu do ŠD:

  • Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku.
  • V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD, musí odevzdat zákonný zástupce zápisní lístek nejpozději 2. 9. 2022 vedoucí vychovatelce (Daša Vachová).
  • O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy do 5. 9. 2022 na základě kritérií o přijetí. Vedoucí ŠD vyrozumí o přijetí/ nepřijetí žáka jeho zákonné zástupce nejpozději 6. 9. 2022.

Kapacita ŠD je od 1. 9. 2022 90 žáků.

Kritéria přijetí:

Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitelka školy postupovat podle těchto kritérií:

  1. datum narození - mladší žáci mají přednost před staršími
  2. dojíždění z okolních obcí - dojíždějící žáci mají přednost před místními
  3. sociálně znevýhodněné prostředí

Poplatek pro tento školní rok:

100 Kč za měsíc (vybíráme ve dvou splátkách)

  • za období září - prosinec 2022: 400 Kč do 16. září 2022
  • za období leden - červen 2023: 600 Kč do 21. ledna 2023

vybírá hotově Daša Vachová, vedoucí vychovatelka

Vnitřní řád školní družiny

ŠVP - ŠD MZŠ Dolní Roveň

Dodatek č.1 k ŠVP 

Nejbližší akce:

Všechny akce školní družiny jsou uvedeny v akcích školní družiny, kde se průběžně aktualizují.

Plán akcí školní družiny (zatím orientačně)

Měsíc Akce
Září Zahajovací výlet ŠD
  Výstava zahrádkářů – prezentace výrobků 
Říjen Sběr papíru
  Sběr žaludů a kaštanů
  Prázdninový výlet ŠD
  Odpolední výlet
Listopad Drakiáda
  Návštěva zábavného parku Tongo
Prosinec Vánoční dílna
  Výstava keramického kroužku
  Předvánoční výlet
  Výstava zahrádkářů
  Vánoční besídka
Leden Plavání Všestary
  Zábavné odpoledne pro děti
Únor Karneval
Březen Výlet - Muzeum kouzel Pardubice
  Návštěva zábavného parku Tongo
Duben Sběr starého papíru
  Den Země
  Čarodějnické odpoledne
  Velikonoční prázdninový den
  Výstava keramického kroužku
Květen Turistický výlet - Hradecké lesy
  Den matek
Červen Den dětí
  Závěrečný výlet školní družiny