Statut školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Hlavním úkolem školního poradenského pracoviště je poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Organizační struktura ŠPP

Vedoucí:

Mgr. Jaroslava Balášová - výchovná poradkyně

Další členové:

Mgr. Lenka McGrath - výchovná poradkyně

Mgr. Ivana Šmaterová - školní metodik prevence

Mgr. Zdeněk Tužil - asistent pedagoga

Hlavními cíli jsou:

• Poradenské služby poskytované žákům, jejich rodičům a pedagogům

• Prevence školní neúspěšnosti

• Prevence sociálně patologických jevů

• Zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, péče o žáky nadané

• Řešení problémů spojených se školní docházkou – pozdní příchody, neomluvené či
  omluvené vysoké absence

• Poskytování základního kariérního poradenství

• Spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními