Statut školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Hlavním úkolem školního poradenského pracoviště je poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Organizační struktura ŠPP

Vedoucí:

Mgr. Jarmila Michálková - ředitelka školy

Mgr. Jaroslava Balášová - výchovná poradkyně

Další členové:

Mgr. Lenka McGrath - výchovná poradkyně

Mgr. Ivana Šmaterová - školní metodik prevence

Mgr. Tereza Chomínová - speciální pedagog

Mgr. Michaela Michtová - speciální pedagog

 

Charakteristika a zajištění poradenských služeb ve škole 

V programu poradenských služeb ve škole management školy popisuje a vymezuje rozsah činností pedagogických pracovníků školního poradenského pracoviště, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby zaměřené zejména na:  

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a
  s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.