Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je zařízení, které představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence) a hlavním jeho cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. Výchovný (poradenský) a preventivní tým je složený z ředitele školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, třídních učitelů a učitelek. Další poradenské služby pak v rámci ŠPP zajišťuje školní psycholog a školní speciální pedagog.  

Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce. Některé poradenské služby mohou využít i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy a jejich rodinní příslušníci.

 

Základní principy a zásady práce ve škole: 

  • poradenství a primární prevence jsou součástí každodenního života v naší škole,
  • dobré klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny prevence
    a realizují se s plnou podporou vedení školy a s podporou celého pedagogického sboru,
  • klíčovými osobami a nositeli poradenského a preventivního působení na naší škole jsou ředitel školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a třídní učitelé a třídní učitelky, 
  • spolupracujícími subjekty jsou školská poradenská zařízení,
  • školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra) poskytují metodickou podporu naší škole, zejména školnímu metodikovi prevence a výchovnému a kariérovému poradci, a intervenci v podobě jak individuální práce se žáky a rodiči, tak prostřednictvím programů pro celé třídy, 
  • škola využívá,
  • při výběru nabízených programů členové výchovného a preventivního týmu školy pečlivě zjišťují reference jak o programu, tak i o organizaci,
  • všichni pedagogové v naší škole si plně uvědomují, že sebepromyšlenější program prevence nezabrání rizikovému vývoji některých žáků. Potom není v kompetenci školy problém vyřešit, ale delegovat péči o takového jedince jinam – obvykle pedagogicko-psychologickým poradnám nebo dalším zařízením, které posoudí další možnosti péče o takového jedince a škole doporučí konkrétní postup.