Školská rada

Školská rada je zřízena dle §167 zákona č. 561/2004 a její úloha je popsána v § 168 tohoto zákona.

Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Aktuální složení ŠR

Školská rada je šestičlenná. Po volbách 6. 1. 2022 funguje v této podobě:

Zástupce školy:
Mgr. Jaroslava Balášová
Mgr. Ivana Šmaterová

Zástupce rodičů:
Lucie Fritschová
Pavlína Jedličková - místopředseda

Zástupce zřizovatele:
pan Tomáš Madák - předseda skolska.rada@zsdolniroven.cz

 

Školská rada pro školní rok 2022/23

Zápisy ze schůzek a další informace jsou k dispozici na samostatné stránce.