Statut školního žákovského parlamentu

I. Obecná ustanovení

 1. Žákovský parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku. V každé třídě od pátého ročníku jsou voleni dva zástupci.
 2. Předsedou parlamentu se stává člen parlamentu, zvolený nadpoloviční většinou členů paramentu. Volba předsedy probíhá tajně.
 3. Pověřený učitel spolupracuje s parlamentem, nemá však právo hlasovat.
 4. Kromě předsedy si žákovský parlament zvolí (případně předseda jmenuje) 1. místopředsedu, kulturní a sportovní referenty, mluvčí.
 5. Žákovský parlament se schází dle potřeby, nejméně však jednou měsíc. Schůzi svolává vždy předseda ve spolupráci s pověřeným učitelem. Ve výjimečných případech lze schůzi svolat na návrh nadpoloviční většiny členů parlamentu. Schůzi parlamentu má právo svolat také ředitel školy.
 6. Předseda a místopředseda si mají právo kdykoliv domluvit konzultaci s příslušným zástupcem vedení školy.
 7. Z každého jednání je pořízen zápis, který je zveřejněn na webových stránkách.

II. Cíl žákovského parlamentu

 1. Vytvořit informační most mezi žáky, učiteli a vedením školy
 2. Předcházet jevům jako jsou šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání a podobně
 3. Bdít nad striktním dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem rozvíjení osobnosti svobodně a demokraticky myslícího žáka
 4. Podílet se na složení jídelníčku ve školní jídelně, hodnotit kvalitu stravy
 5. Spolupracovat při přípravě akcí školy.
 6. Navrhovat mimoškolní akce školy a spolupodílet se na jejich realizaci

III. Činnost školního parlamentu

 1. Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případná řešení.
 2. Každá připomínka bude vedením školy prošetřena a výsledek vhodnou formou oznámen.
 3. O zveřejnění informací se starají členové parlamentu osobním kontaktem se spolužáky.
 4. Členové parlamentu mají právo podávat návrhy a náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd., na případné realizaci návrhů a změn se budou podle svých možností podílet.
 5. Jednání školního parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit kterýkoli žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají právo hlasovat.
 6. Člen parlamentu může být odvolán na návrh člena parlamentu, jestliže jsou pro to důvody (neplnění povinností, opakovaná absencebez omluvy, vážné přestupky proti statutu školního parlamentu nebo školnímu řádu). Člen parlamentu má také možnost vzdát se svého mandátu z osobních nebo jiných důvodů. V případě odvolání nebo vzdání se mandátu proběhne doplňková volba do žákovského parlamentu, kterou organizačně zajistí příslušný třídní učitel.

 

Žákovský parlament - možnost změnit školu!

Není Ti jedno, co se ve Tvé škole děje?

Tak se aktivně zapoj do školního dění.

Staň se členem žákovského parlamentu!

 

Naše škola vstoupila do sítě Škol pro demokracii.

Více na https://www.skolaprodemokracii.cz/

Žákovský parlament pro školní rok 2023/24

Složení Žákovského parlamentu, plán práce a zápisy ze schůzek jsou k dispozici na samostatné stránce.